Hornimarkas venner

Forsiden | Liste | Kart | Miljøaksje | Bilder | Kontakt

 
Oslo 9.5.05     Sperrefrist mandag 9.5. kl. 1300

 
Pressemelding
 
Unike verneverdier i Bærum:
Skui Vel og WWF foreslår vern av Tamumplatået og Hornimarka
 

Skui Velforening og WWF presenterer i dag et formelt forslag om at Tanumplatået og Hornimarka i Bærum blir vernet som landskapsvernområde etter Lov om naturvern (§5). Området har unike kulturminner og naturverdier som må sikres ved vern.
 
Bærums viktigste natur- og kulturlandskap

Det foreslåtte verneområdet er unikt i nasjonal sammenheng. Her kan vi se spor fra bronsealder til nåtid. Sammen med et eldgammelt, intakt kulturlandskap og store naturverdier er dette en av Bærum kommunes viktigste tradisjonsbærere.
 
- Dette området innehar store naturverdier, kulturhistoriske verdier og opplevelsesmuligheter som må ivaretas gjennom offentlig vern. Det er flott å kunne bidra til å sikre slike fantastiske områder, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF.
 
Her kan vi oppleve sjeldne fuglearter, og i de frodige edelløvskogene og i de rike sumpskogene er det registrert orkideer og andre sjeldne planter. På gamle løvtrær vokser sjeldne moser med morsomme navn som grønnskog og pusledraugmose. Til og med  gaupe registreres i området med jevne mellomrom.
 
Fram til nå er verneverdiene ivaretatt i små naturreservater eller som spredte kulturminner. Det nye forslaget vil sikre at landskapet som helhet ivaretas, noe som vil være en langsiktig og framtidsretta forvaltning. – Oslo fikk for noen år siden vernet sitt unike område i  Maridalen. Nå må politikerne i Bærum bidra til at landskapsvern  på Tanumplatået og Hornimarka blir en realitet, fastslår Rasmus Hansson i WWF.
 

Bakgrunn
 
På en dags fottur kan man følge slektenes gang fra bronsealderen til nåtid og oppleve blant annet:

Kulturverdier
Helleristninger, bronsealderrøyser, fossile åkerspor, oldtidsveier, 3000 år gamle setervoller, eldgamle fangstkonstruksjoner, jernaldergårder, vikingtidens gravhauger, Tanum middelalderkirke, finneplasser, husmannsplasser, tidligere tiders industriutvikling (jernskjerp og kølamiler) og eksempler på matauk brukt under krigen - og godt bevarte gjemmesteder for hjemmefronten. Navn og spennende sagn langs  turveien vil i tillegg berike opplevelsen.
 
Naturverdier
Området har en av landets høyeste sommermiddeltemperaturer. Dette og et næringsrikt jordmonn som stammer fra havet som dekket området etter siste istid, bidrar  til en særegen og spennende flora og fauna. Forslaget til landsskapsverneområde vil omslutte to små eksisterende naturreservater. Her er det registrert  sjeldne orkideer, og sjeldne mosearter som krusflakmose og grønnsko vokser på gamle stående trær eller døde trær i de frodige edelløvskogene. Sjeldne rovfugler har tilhold i området, og variasjonen skog, vann og kulturlandskap gjør at artsdiversiteten er svært høy. Nesten 80% av artene som er registrert på lista over sjeldne og trua arter i Norge (rødlista) lever i skog og/eller kulturlandskap. Ni av elleve norske flaggermusarter er rødlistet, og noen av disse er registrert i området.
 
Et unikt område for kunnskap og glede
Tanumplatået og Hornimarka er som helhet Bærums mest unike landskapsområde. Området står på ingen måte tilbake for Oslomarkas Maridalen i naturkvaliteter og historiske minnesmerker. Kultur og naturverdiene samt beliggenheten gjør også området velegnet i undervisningssammenheng for alle alderstrinn.
 
Trusler mot området
Bakgrunnen for forslaget er den senere tids politiske signaler om at man nå er villige til å bevare mer helhetlige lanskapsstrukturer for framtidige generasjoner. Artsmangfoldet i Norge er størst i de produktive og varmere områdene i landet, og dette overlever neppe uten fortsatt gårdsdrift og landskapspleie. Et landskapsområde som omfatter et samlet Tanumplatå – der hovedgårdene fra jernalderen fortsatt er i drift – , og  utmarksområdet Hornimarka  med sine naturverdier, husmannsplasser, setrer og finneplasser – er det beste tiltaket politikerne kan iverksette.
 
En annen begrunnelse for forslaget er at det er kommet klare signaler om at enkelte grupperinger ønsker å foreta irreversible tunge inngrep samt legge til rette for aktiviteter som for alltid vil ødelegge et flere tusen års utviklet kulturlandskap. Faren er stor for at kulturminner, som etter loven er varig vernet, kan bli ødelagt gjennom kunnskapsløse inngrep, og at naturverdier forringes.
 
Med de store natur- og kulturverdiene som her er dokumentert, har WWF-Norge og Skui Vel godt håp om at forslaget skal få gjennomslag  og ødeleggende inngrep unngås.
 
 
 

Bærum, 09. mai 2005
Skui Velforening og WWF.
 
 

Nærmere opplysninger/kommentarer:
 
Morten Heldal Haugerud, leder Skui vel,
67 57 74 10, morten.heldal.haugerud@dnv.com
 
Rasmus Hansson, generalsekretær  i WWF,
22 03 65 14, 90 68 63 13, rhansson@wwf.no

 
Hanne Erdahl Korsmo, leder Hornimarkas Venner,
93 00 66 05, hanne@ronningen-gard.no 
 
Jostein Flo, sekr. Hornimarkas Venner,
90 77 78 33 jostein.flo@hydro.com


Originaldokument i word-format: PressemeldingTanumAH0905.doc

Sist oppdater: 01.06.2005